ŠKOLNÉ v ZUŠ Myjava


Podľa VZN mesta Myjava č. 50/2012 a jeho 7. zmeny č. 64/06/2017 zo dňa 22. 6. 2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa školné od 1. 9. 2017 platí nasledovne:

  v individuálnom vzdelávaní žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov:

 • 5,50 € za jeden odbor,
 • 7,00 € za každý ďalší odbor,
 • 7,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava.

  • v skupinovom vzdelávaní žiakov a dospelých so štatútom študenta do 25 rokov:

 • 4,00 € za jeden odbor,
 • 6,00 € za každý ďalší odbor,
 • 6,00 €, ak žiak poskytol čestné vyhlásenie so súhlasom na započítanie do zberu údajov inej ZUŠ na území SR, ako ZUŠ Myjava.

  • v Štúdiu pre dospelých:

 • 15,00 € v individuálnom vzdelávaní,
 • 13,00 € v skupinovom vzdelávaní.

 • Školné sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného mesiaca, možno ho však uhradiť v tom istom termíne aj naraz na dlhšie časové obdobie - spravidla v septembri na štyri mesiace a v januári na šesť mesiacov, príp. dohodnúť rozdelenie platby v iných splátkach.

  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava si stiahnite tu.

  Príspevok do občianskeho združenia ZUŠKA, ktorý odsúhlasili rodičia žiakov na zasadnutí 18. 9. 2019 sa uhrádza nasledovne:

  prípravné štúdium: najmenej 2 € na školský rok,
  základné štúdium (1.+2. stupeň) a ŠPD: 4 € na školský rok,


  Ak školu navštevujú viacerí súrodenci, príspevok zaplatí iba jeden z nich a to najstarší súrodenec.
  Ak žiak navštevuje viac odborov, zaplatí iba v jednom odbore.
  Príspevok sa uhrádza naraz, do konca októbra. Vyberajú ho triedni učitelia.


  Stanovy OZ ZUŠKA čítajte TU. Žiadosť o členstvo v OZ ZUŠKA TU.
  created by naoka