Odbory školy

Hudobný odbor

Výučba v hudobnom odbore školy prebieha prostredníctvom viacerých predmetov, kde sa intenzívnou a aktívnou činnosťou prehlbujú a rozširujú hudobné - teoretické, či praktické vedomosti detí.

Prípravu k vlastnému štúdiu v hudobnom odbore predstavuje prípravná hudobná výchova, v rámci ktorej sa overujú a upevňujú predpoklady a záujem malých žiakov o štúdium a pomocou hravého spôsobu vyučovania sa zaisťuje pribúdanie nových vedomostí. Dôležitou súčasťou prípravného štúdia je zisťovanie oprávnenosti voľby hlavného predmetu. V rámci hlavného predmetu sa žiaci učia zvládnuť technické a výrazové prostriedky zvoleného hudobného nástroja, alebo spevu tak, aby im boli nápomocné pri reprodukcii sólových a komorných skladieb. Postupne sa zoznamujú s hudobnou literatúrou, precvičujú si pamäť, pohotovosť, učia sa vystupovať pred obecenstvom. Okrem sólovej hry majú možnosť pracovať v rôznych zoskupeniach v rámci štvorručnej, komornej a súborovej hry alebo komorného spevu. Samozrejme, na tých žiakov, ktorí sa rozhodli venovať sa hudbe profesionálne, sú kladené oveľa väčšie nároky – musia zvládnuť rozsiahlejší a náročnejší repertoár.

Cieľom všetkých absolventov hudobného odboru by malo byť dosiahnuť taký stupeň hudobného rozvoja, aby podľa svojich individuálnych schopností zvládli hru na zvolenom nástroji, či dokázali samostatne študovať nové skladby a piesne.

 • klavír,
 • husle,
 • gitara (basová gitara, elektrická gitara),
 • akordeón (harmonika),
 • spev, hlasová výchova,
 • plechové dychové nástroje (trúbka, lesný roh, tenor, barytón, trombón, pozauna, tuba),
 • drevené dychové nástroje (klarinet, zobcová flauta, saxofón),
 • elektronické klávesové nástroje (keyboard) ako obligátny nástroj pre tých žiakov, ktorí študujú spev/hlasovú výchovu, príp, ako nepovinný predmet od 3. ročníka štúdia,
 • cimbal,
 • bicie nástroje.
 • Usilovní žiaci majú možnosť ukázať svoje schopnosti na rôznych podujatiach školy, tí zvlášť nadaní aj na prehliadkach a súťažiach mimo Myjavy.

  Súbežne s výučbou hlavného predmetu prebieha aj výučba hudobnej náuky, jej hlavným poslaním je vychovať kultúrneho a hudbymilujúceho človeka.


  Literárno-dramatický odbor

  Tento odbor poskytuje vzdelanie žiakom, ktorí prejavujú záujem o literatúru, hovorené, či písané slovo, prednes.

  Cieľom práce v LDO je prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je. Už od prípravného štúdia sa učia nadväzovať kontakt, rozširujú si slovnú zásobu, učia sa zvládnuť výrazové prostriedky k vyjadreniu svojich myšlienok. Učia sa milovať svoju rodnú reč a správne s ňou narábať.

  Výučba je motivovaná hrou, ktorá podnecuje spontánny detský prejav. Dáva deťom možnosť prežiť city, nechcené v bežnom živote, pomáha im pochopiť nálady, postoje „tých druhých“, hľadať primerané riešenia v konfliktoch, stanovovať hierarchiu hodnôt pre život a vlastné správanie sa. Rozvíja ich schopnosť sústrediť sa, pohotovo reagovať.

  Deti začínajú Prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú predmety Dramatická príprava a prednes. Vo vyšších ročníkoch dostávajú základy Dramatiky a slovesnosti, Umeleckého prednesu. Zapájajú sa do práce v súbore, ktorého výslednou činnosťou je divadelné predstavenie.

  Zmyslom práce v LDO nie je vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ani poslušné bábky, ale samostatne tvorivé bytosti.


  Tanečný odbor

  Tanečný odbor školy prevedie žiakov svetom pohybu od najjednoduchších tanečných prvkov po tie zložitejšie a dovolí im vyjadriť ich pocity pohybom v rôznych štýloch tanca. Cieľom tanečnej výchovy je harmonický pohyb, ktorý spolu s tvorivosťou prináša do života dieťaťa krásu.

  Už od prípravného štúdia sa žiaci pomocou pohybových hier oboznamujú s pohybom v priestore, rozvíjajú svoje rytmické a pohybové nadanie. Po jeho absolvovaní majú malí tanečníci možnosť zdokonaľovať sa v klasickom, ľudovom a módnom (súčasnom) tanci. Na hodinách tanečnej praxe si žiaci budujú tanečný repertoár, vznikajú tu nápadité choreografie, ktoré pravidelne predvádzajú na rôznych podujatiach.

  Výsledkom vyučovacieho procesu by mala byť schopnosť žiakov uplatniť sa v amatérskych tanečných súboroch. Mimoriadne talentovaní žiaci majú možnosť pokračovať aj v štúdiu na rôznych tanečných školách.


  Výtvarný odbor

  Vo výtvarnom odbore si deti rozvíjajú svoju fantáziu, kreslia, maľujú, modelujú a venujú sa dekoratívnym činnostiam. Už od predškolského veku hravou formou pracujú s papierom, drevom, plastelínou, hlinou, textilom a iným materiálom. Vyjadrujú svoje predstavy, výtvarnú tvorivosť a jedinečnosť.

  Cieľom výtvarnej tvorby je spoznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov a materiálových využití v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním. Žiaci na vyučovaní tvoria v skupinkách alebo jednotlivo so zameraním na vlastné slobodné vyjadrenie a rozvoj osobnosti. Osvojenie si zručnosti a jednoduchosti v ich prejave napomáha k celkovej harmónii vo výtvarnej tvorbe.

  Výtvarný odbor školy v prípade záujmu pripravuje deti na ďalšie vzdelávanie na stredných a vysokých školách.

  created by naoka