Dôležité informácie a dokumenty

  • Interný predpis o aplikácií povinného zverejňovania informácií a o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach ZUŠ Myjava

  • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v Myjave, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

  • Školský poriadok

  • Školský vzdelávací program Základnej umeleckej školy Partizánska 290/17 Myjava


  • Verejný register odberateľských vzťahov

    created by naoka