Oznam

Vážení rodičia a priatelia školy, i tento rok Vás žiadame o pomoc našej škole poukázaním 2 % z dane. Bližšie informácie sa dozviete TU. ĎAKUJEME!

Návrat do školy

Nástup na prezenčné vyučovanie
formou individuálnej výučby
žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy
od 8. 2. 2021


Vážení rodičia, na základe najnovších informácií ministra školstva Vám oznamujeme, že od pondelka 8. 2. 2021 sa v našej škole obnoví prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy.

V HO hra na všetkých hud. nástrojoch okrem spevu a dychových nástrojov.

V LDO, VO a TO iba individuálne konzultácie podľa dohody. Presné informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

Podmienky nástupu detí do školy

Podľa usmernenia MŠVVaŠ podmienkou pre vstup bude vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (stiahnite TU) a kópia certifikátu testu (platný od 5. 2. po dobu 7 dní), ktorú odovzdáva iba zákonný zástupca žiaka, ktorý sa dal testovať mimo Myjavy.

Informácie o testovaní a odberových miestach čítajte TU.

List primátora mesta Myjavy čítajte TU.

Návrat do škôl


Základné informácie

Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, s dlhoročnou tradíciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu. Priestory školy sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, na jej 2. poschodí a prízemí.

V škole sú zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. V rámci nich, prostredníctvom umeleckého vzdelávania, rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred verejnosťou.

Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných podujatiach školy, pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach...ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV čítajte TU

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej škole zodpovedná osoba:
p. Bc. Katarína Pavlová, kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
created by naoka