Základné informácie

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v čase mimoriadnej situácie
riaditeľka Základnej umeleckej školy Myjava
týmto určuje termín doručenia elektronickej prihlášky k prijímacím skúškam

do 7. septembra 2020.

Online prihláška bude sprístupnená na webovom sídle školy
od 1. júna 2020 spolu s termínom prijímacích skúšok
a podmienkami prijatia na štúdium v škole.

Oznámenie o prerušení vyučovacieho procesu

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu ostávajú školy - teda aj naša škola - zatvorené až do odvolania.

Usmernenie ohľadom školného počas prerušenia vyučovacieho procesu v škole čítajte TU.

Ďalšie informácie bude škola rozosielať formou SMS a webového sídla školy www.zusmyjava.sk.

Mgr. Erika Matulová, riaditeľka školy


Vážení rodičia a priatelia školy,
i tento rok Vás žiadame o pomoc pre našu školu
poukázaním 2 % z dane.
Bližšie informácie sa dozviete TU.
ĎAKUJEME!

Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, s dlhoročnou tradíciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu. Priestory školy sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, na jej 2. poschodí a prízemí.

V škole sú zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. V rámci nich, prostredníctvom umeleckého vzdelávania, rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred verejnosťou.

Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných podujatiach školy, pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach...ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV čítajte TU

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej škole zodpovedná osoba:
p. Bc. Katarína Pavlová, kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
created by naoka