Základné informácie

Od 13. októbra vyučovanie v našej škole prebieha nasledovne:

 • individuálne vyučovanie prebieha v štandardnom režime podľa pôvodného rozvrhu hodín,
 • skupinové vyučovanie prebieha dištančnou formou alebo kombináciou dištančnej formy s individuálnymi konzultáciami.

 • O harmonograme individuálnych konzultácii informuje vyučujúci predmetu.

  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, a je povinné pre všetkých žiakov ZUŠ.
  Pokyny riaditeľky školy upravujúce podmienky dochádzky do ZUŠ od 5. 10. 2020 čítajte TU!

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti môžete stiahnuť TU.

  Každý návštevník školy pred vstupom do jej priestorov vyplní Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti a podpísané ho odovzdá v kancelárii (č. 2). Môžete ho stiahnuť TU.

  Dodatok Školského poriadku, upravujúci možnosti ospravedlnenia vymeškaných vyučovacích hodín čítajte TU.


  Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava je škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava, s dlhoročnou tradíciou, ktorá sústreďuje deti z celého myjavského regiónu. Priestory školy sa nachádzajú v budove Kultúrneho domu Samka Dudíka, na jej 2. poschodí a prízemí.

  V škole sú zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. V rámci nich, prostredníctvom umeleckého vzdelávania, rozvíjajú pedagógovia školy prirodzenú tvorivosť detí, spoločne odhaľujú krásu umenia a podieľajú sa na jej tvorbe. Okrem vedomostí a umeleckých zručností získavajú žiaci aj kultivovaný prejav, vlastný umelecký názor a vkus, pestujú si návyky na suverénne vystupovanie pred verejnosťou.

  Žiaci a ich pedagógovia prezentujú výsledky svojej práce na verejných a interných podujatiach školy, pri rôznych príležitostiach v spolupráci s inými inštitúciami, na výstavách, prehliadkach, súťažiach, humanitárnych a charitatívnych vystúpeniach...  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV čítajte TU

  Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej škole zodpovedná osoba:
  p. Bc. Katarína Pavlová, kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole.
  created by naoka